Основи конституційного права ФРН. ренітету. Конституція наголошує, що вся державна влада вихо­дить від народу

Ядром принципу правової держави, як це здійснюється в Ос­новному законі, є поділ влади. Функції державної влади долуча­ються незалежним один від одного органам законодавства, вико­навчої влади і судочинства. Значення розподілу компетенцій по­лягає у стримуванні державної влади шляхом взаємного контролю і обмежень. Таким чином, він служить захисту свободи окремої особи. Другим суттєвим принципом правової держави є непоруш-

296

Розділ 20

на чинність закону для всіх державних дій. Цей принцип законо­мірності управління передбачає, що виконавча влада не може по­рушувати діюче право, надто конституцію і закони (перевага за­кону); крім того, втручання у сферу прав і свобод окремої особи вимагає формальної підстави закону (застереження закону). Усі дії державної влади можуть перевірятися незалежними суддями щодо їх відповідності праву, якщо потерпілий їх оскаржує.

Принцип соціальної держави є сучасним доповненням тради­ційного мислення щодо правової держави. Він зобов’язує держа­ву знаходити соціально незабезпечених і постійно дбати про соці­альну справедливість. Численні закони і вироки судів наповнили цей принцип життям. Соціальна держава виявляється у соціаль­ному страхуванні з його пенсіями за віком та у разі інвалідності, виплатами у разі хвороби та безробіття, у соціальній допомозі малозабезпеченим, у допомозі на утримання житла, у виплатах для сімей з дітьми, таких, як гроші на дітей, у праві на захист праці й права на робочий час тощо. Щодо конкретного формулювання принципів економічного ладу Основний закон не робить вираз­них зобов’язань: він залишається економічно нейтральним. Але свобода законодавця щодо розробки засад економічного ладу об­межується вимогами правової держави, а крім того, основними правами на власність і правом на спадщину, а також основним правом свободи вибору професії.

Зміни Основного закону.Основний закон може бути зміне­ним лише за згодою двох третин членів Бундестагу (парламенту) і двох третин голосів Бундесрату (палата земель). Оскільки одна партія або коаліція партій надзвичайно рідко має таку більшість як в бундестагу, так і бундесраті, то зміна Основного закону ви­магає дуже широкого консенсусу. Вона можлива лише тоді, коли також частина опозиції голосує за неї.

Деякі положення Основного закону на можуть бути змінени­ми навіть більшістю у дві третини голосів. До цих недоторканних засад конституції належать федеральний державний лад, поділ влади, принципи демократії, правової і соціально суттєвої держа­ви. Недоторканними є також визначення гідності людини і суттєві основні права рівності і свободи.

15 листопада 1994 р. набрали чинності найостанніші зміни в Основному законі ФРН. По-перше, вони відображають держав-


Прочитайте также: