Основи конституційного права ФРН. Після довгих, здебільшого палких дебатів між прихильника­ми необмежено діючого від 1949 р

290

Розділ 20

на від 1955 р. підлягає міжнародному контролю за дотриманням прав людини. Стаття 25 цієї Конвенції дає право громадянам країн, що її підписали, на оскарження дій власної держави перед Європейською комісією і Європейською судовою палатою. У 1973 р. Федеративна Республіка ратифікувала також Міжнародні пакти прав людини Організації Об’єднаних Націй.

Партії і вибори

У сучасній демократії конститутивне значення мають полі­тичні партії, що конкурують між собою. Обрані на певний час, вони виконують політичні завдання керування і контрольні функції. Партії відіграють значну роль у формуванні політики.

Основний закон враховує цю обставину і присвячує партіям окрему статтю (ст. 21). Вона наголошує: «Партії беруть участь у політичному волевиявленні народу, їх заснування вільне, їх внутрішній устрій має відповідати демократичним засадам. Вони повинні давати звіт громадськості про походження своїх коштів».

У Німеччині існує багатопартійна система. Згідно з діючою Конституцією, саме вона сприяє формуванню політичної волі на­роду. На сьогодні найвпливовішими партіями є: Християнсько-демократичний союз (ХДС), яка була створена після Другої світо­вої війни, як партія, яка спирається на засади християнського ро­зуміння людини і її відповідальності за свої справи перед Богом. Основний напрям у діяльності цієї партії за сучасних умов є орі­єнтація на екологічно спрямовану ринкову економіку; Христи­янсько-соціальний союз (ХСС), який існує тільки на території Баварії, соціальна база його – католицьке населення цієї землі. Кінцева мета діяльності партії аналогічна позиціям ХДС; Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) – найстаріша партія (створена ще у останній третині XIX ст.) на сьогодні – провідна ліва партія у країні. Вона виступає за економічне перетворення ринкової економіки, соціальну справедливість, збереження при­ватної власності, охорону і збереження існуючої держави; Вільна демократична партія (ВДП) – невелика права, але дуже впливо­ва партія. Вона обстоює вільні ринкові відносини, виступає про­ти ведення планового господарства. Має велику підтримку у колах інтелігенції; Партія зелених (Союз ’90/Зелені) – екологі­чна і антивоєнна партія, яка виступає за екологічний гуманізм,


Прочитайте также: