Основи конституційного права ФРН. ну мету в галузі захисту довкілля та фактичного запровадження рівноправності жінок і чоловіків, а також стосовно захисту інвалідів

Федеральний Президент представляє Федеративну Республі­ку Німеччина з точки зору міжнародного права. Він укладає від імені федерації договори з іноземними країнами, акредитує і прий­має послів. Сама ж зовнішня політика є справою федерального уряду.

Федеральний Президент призначає і звільняє федеральних суддів, урядовців федеральних установ, офіцерів і унтер-офіцерів.

298

Розділ 20

Він може милувати злочинців. Він перевіряє конституційне ух­валення законів, після чого вони публікуються у Віснику Феде­ральних законів.

Він пропонує Бундестагу (з урахуванням співвідношення більшості) кандидата на посаду федерального канцлера та при­значає і звільняє за пропозицією канцлера федеральних міністрів. Якщо заява федерального канцлера виявити йому довіру не зна­ходить згоди Бундестагу, то федеральний Президент за пропози­цією канцлера може розпустити Бундестаг. У 1972 і 1983 роках таким чином були викликані дострокові вибори. Федеральний Президент уособлює єдність політичного устрою держави своє­рідним способом. Він стоїть понад партійними межами і символі­зує все те, що єднає державу і конституційний лад. Попри його переважно представницькі завдання федеральний президент як вирівнююча, нейтральна сила над політичною боротьбою може здобути великий особистий авторитет. Завдяки принциповим позиціям на тему дня він спроможний поза щоденними політич­ними справами встановити мірки для політичної і моральної орі­єнтації громадян. Більшість актів Президента повинна бути кон-трасігнованою головою уряду або відповідними міністрами, які несуть за них відповідальність.

Бундестаг.Німецький Бундестаг є народним представницт­вом Федеративної Республіки Німеччина. Він обирається наро­дом на чотири роки і вважається відповідно до Конституції од­нопалатним, а фактично складається з двох палат – Бундестагу (Федеральний з’їзд) та Бундесрату (Федеральна рада). Власне парламентом є Бундестаг, у складі якого 496 депутатів, які оби­раються загальними виборами строком на чотири роки. Бундес­рат відповідно до ст. 50 Основного закону вважається органом через який землі беруть участь у законодавстві й управлінні фе­дерацією та в справах Європейського Союзу. У складі Бундес­рату – 69 чоловік, які призначаються урядами земель на чотири роки із свого складу. Кожна земля має в ньому від 3 до 5 голосів залежно від чисельності населення. Палати обирають своїх го­ловуючих і створюють постійні комітети. Засідання палат про­водяться відкрито, якщо тільки депутати не приймуть рішення проводити закрите засідання. Основний закон визначає коло пи­тань, які стосуються виключно законодавчої компетенції феде-


Прочитайте также: