Основи конституційного права Сполучених Штатів Америки    259

Білль про права і наступні поправки до Конституції дають аме­риканському народові певну гарантію загальних прав людини.

Під час національних криз урядам завжди здається привабли­вим, в інтересах безпеки країни, призупинити дію законів, які га­рантують людські права. У Сполучених Штатах такі спроби зав­жди приймалися вельми неохоче і впроваджувалися у життя під дуже суворим контролем. Наприклад, за часів Другої світової війни виникла необхідність піддати цензурі листування між Спо­лученими Штатами і закордонними країнами, особливо листи до­дому з театрів військових дій. Але навіть тоді конституційна га­рантія справедливого суду не скасовувалася. Особа, обвинуваче-

260

Розділ 19

на у таких злочинах, як шпигунство, диверсія та інших підривних діях, мала право на захист і згідно з американською системою вва­жалася невинуватою доти, поки її провина не була доведена.

Поправки до Конституції, прийняті після білля про права, охоплюють найширше коло питань. Однією з найважливіших вва­жається внесена у 1868 р. 14-а поправка. У ній наведено ясне й чітке визначення громадянства і підтверджуються розширені га­рантії справедливого управління. Іншими поправками була об­межена судова влада національного уряду, змінений порядок пре­зидентських виборів, заборонене рабство, надане рівне право на голосування незалежно від раси, кольору шкіри, статі чи перебу­вання у рабстві до його скасування; Конгресу було надане право оподатковувати доходи, а також був встановлений порядок ви­борів сенаторів шляхом народного голосування.

До пізніших належать поправки: 22-а – обмежує час перебуван­ня Президента у влади двома строками; 23-я – надає мешканцям округу Колумбія право на участь у президентських виборах; 24-а – підтверджує право на голосування незалежно від сплати податку на голосування, 25-а – встановлює порядок заміщення поста Віце-президента між виборами; 26-а – знижує виборчий вік до вісімнад­цяти років; 27-а – забороняє Конгресу підвищувати собі платню (мається на увазі діючий, а не наступний склад парламенту).

Треба зазначити, що більшість з цих 27 поправок були спря­мовані на розширення особистих, громадянських чи політичних свобод у той час, як лише деякі з них мали за мету подальший розвиток урядової структури, наміченої у Філадельфії 1787 р.

Соціально-економічна система

Економічна система.США – єдина країна у світі, економіка якої за роки Другої світової війни значно зміцніла. Війна звільнила цю країну від серйозних конкурентів, але ненадовго: промисло­вий ринок Японії та економічний підйом у Західній Європі зміни­ли картину.

Загроза панівному положенню США у світовій системі госпо­дарства вимагала значних зусиль з боку адміністрації країни. Було збільшено витрати на науково-дослідні та конструкторські робо­ти, прискорено темпи перебудови промисловості на користь нау-комістких галузей, удосконалено методи стимулювання науково-


Прочитайте также: