Основи конституційного права Польщі. приймають присягу згідно зі с

Усі питання, що входять до компетенції Сейму, вирішуються на його пленарних засіданнях. Детальний аналіз і належне вирі­шення складних і важливих державних питань, що виносяться на розгляд засідань Сейму, потребує скрупульозної попередньої підготовки. Цю роботу виконують комісії Сейму – органи, утво­рені для розгляду й підготовки питань, що складають предмет роботи Сейму, висловлюють думку про питання, що доручені їм Сеймом чи Президією Сейму для обговорення. Вони також є орга­нами Сейму в галузі контролю за діяльністю окремих державних органів територіального самоврядування та інших органів і органі­зацій у сфері втілення в життя законів та рішень Сейму.

448

Розділ 27

Комісії обираються, як правило, під час першого засідання новообраного Сейму зі складу депутатів. Комісії надається право заслуховувати запрошених осіб у такому порядку, як це передба­чає кримінально-процесуальний кодекс. Крім того, Сейм може утворювати та скасовувати надзвичайні комісії і одночасно виз­начати для них завдання й порядок діяльності. Такі комісії часто займаються підготовкою найбільш важливих законів (конституції, конституційних законів тощо).

Загальновідомо, що авторитет парламенту залежить від ефек­тивності діяльності комісій та їх кількості.

Постійні комісії утворюються за галузевим принципом і за сферами діяльності. Внаслідок утворення цілого ряду комісій Сейм має можливість більш систематично та всебічно вирішува­ти важливі питання державного, політичного та культурного жит­тя країни.

Депутатські клуби та групи в Сеймі.Політичні партії беруть активну участь у виборчій кампанії. Якщо політичним партіям чи партійним коаліціям поталанило здолати 5 %-й бар’єр для по­літичної партії і не менше 8 % – для виборчої партійної коаліції, ще передбачені Положенням про вибори до Сейму, то їх кандида­ти мають право бути представлені в Сеймі.

Відповідно до Регламенту, депутати можуть утворювати в Сеймі клуби та групи за політичною належністю. Клуби утворють депутати–члени однієї політичної партії, яка нараховує в Сеймі не менше 15 депутатів. Групу можуть утворювати депутати–чле-ни однієї політичної партії, які мають у Сеймі не менше трьох де­путатів. Депутат Сейму може бути членом тільки одного клубу чи групи.

Роботою депутатського клубу керує голова, а більш численно­го – президія. Клуб намагається втілювати в життя політику своєї партії в Сеймі та його органах, головним чином, у роботі постійних і тимчасових комісій. Він значною мірою впливає на формування внутрішніх органів і на діяльність палати. Зі складу більш чис­ленного парламентського клубу, як правило, обирають керівні органи палати. Такі клуби (або їхня коаліція), в першу чергу, ви­значають напрям законодавчої діяльності парламенту тощо.

Сенат, порядок його обрання, склад і повноваження.За Кон­ституцією 1921 р. Сенат за способом формування і компетенцією


Прочитайте также: