Основи конституційного права Польщі. ну», наданням безкоштовної або пільгової медичної допомоги тощо

Адміністративні судирозглядають у першій інстанції в складі трьох фахових і двох «почесних» суддів переважну більшість справ, віднесених до компетенції органів адміністративної юстиції. За постановою адміністративних судів може бути скасований акт органу державного управління, що оскаржується, або відновлені права громадян або закладів, порушені діями посадових осіб.

Названі п’ять вищих судових органів, що очолюють окремі системи судів, є самостійними і незалежними.

Таким чином, особливістю судової системи Німеччини є те, що вона має суттєві відмінності від судових систем інших країн. Так, у державі немає єдиного Верховного суду; порівняно з інши­ми країнами у Німеччині Федеральний конституційний суд і кон­ституційні суди земель посідають дуже важливе місце у житті суспільства.

Розділ 21 Основи конституційного права Франції

Французька Республіка є однією з найбільш розвинутих де­мократичних держав. Чисельність її населення дорівнює кількості населення Великобританії (59 млн чоловік у 1999 р.), а територія (551,6 тис. кв. км.) вдвічі більша. Франція посідає шосте місце у світі за обсягом ВВП і п’ятнадцяте – за часткою ВВП на душу насе­лення (поряд із Німеччиною).

Конституція

Конституція Франції 1958 р. була підготована і прийнята в умовах гострої політичної кризи (заколот у Алжирі, неефек­тивність парламентаризму, який встановлювався за Конституцією 1946 р., багаторазова зміна уряду, загроза війни у країнах). Про­ект Конституції розроблявся під керівництвом Ш. де Голля, який прагнув сильної державної (і особистої) влади.

Делегуючи уряду повноваження з розробки проекту нової Кон­ституції, парламент висловив ряд обов’язкових умов, що визна­чають як порядок розроблення проекту, так і основні риси Кон­ституції: парламент бере участь у його підготовці, маючи 2/3 місць у Консультативному комітеті; загальне голосування має залиша­тися джерелом законодавчої і виконавчої влади; у Конституції має бути реалізований принцип поділу влади; уряд відповідальний перед парламентом; Конституція повинна закріпити основи ре­гулювання відносин між Францією і народами її колоній.

Делегований спосіб створення конституції не відповідав фран­цузьким традиціям підготовки Основного закону, оскільки всі конституції Республіки розроблялися парламентськими устано­вами.

Проект Конституції був обговорений і схвалений у Консуль­тативному комітеті й Раді міністрів, на референдумі 28 вересня 1958 р. Чинності Конституція набрала 4 жовтня 1958 р. Це була сімнадцята Конституція з 1789 р., вона «сформувала» 22-й від початку існування країни політичний режим і ознаменувала в історії Франції народження П’ятої республіки – другий етап.


Прочитайте также: