Основи конституційного права КНР. цівники і службовці Збройних сил, члени сімей військовослуж­бовців, що проживають разом із ними

Особливо складна багатоступенева система виборів передба­чена для Народно-визвольної армії Китаю. На зборах рот та за­водських цехів військовослужбовців у полісах та відповідних ним одиницях, військових підокругах, гарнізонах, провінційних війсь­кових округах, корпусах та відповідних їм одиницях обираються делегати до вищестоящих зборів представників військовослуж­бовців і делегати до місцевих Зборів народних представників різних ступенів. Депутатів до Всекитайських зборів народних представників від Народно-визвольної армії Китаю обирають представники військовослужбовців Генерального штабу, великих

488

Розділ 29

військових округів, родів військ; Державного науково-технічно­го комітету оборони, Канцелярії оборонної промисловості, Ака­демії військових наук, Військової академії, Військово-політичної академії та Академії тилу (ст. 4, п.1 Постанови Постійного комі­тету Всекитайських зборів народних представників про порядок проведення виборів депутатів Народно-визвольної армії Китаю).

Багатоступеневі вибори до Всекитайських зборів народних представників від армії проводяться знизу доверху через один ступінь: ротна ланка обирає полкову, остання – корпусну тощо. У результаті депутатів Всекитайських зборів народних представ­ників безпосередньо обирають фактично вищі офіцерські кадри, керівники військових закладів, підприємств, навчальних закладів.

Характеризуючи в загальних рисах принципи виборчої систе­ми, діюча Конституція КНР (ст. 3) зазначає, що Всекитайські збо­ри народних представників та місцеві збори різних ступенів «оби­раються демократичним шляхом, відповідають перед народом і перебувають під його контролем».

Отже, можна виділити такі особливості Китайської виборчої системи:

а) суб’єктивне виборче право нерівне;

б) депутати Веекитайських зборів народних представників, вищого органу державної влади, обираються шляхом непрямих виборів;

в) виборче законодавство визначає специфічний режим форму­вання депутатського корпусу від Народно-визвольної армії Китаю.

Система державних органів

Згідно з чинною Конституцією КНР до основних форм діяль­ності держави належить здійснення державної влади, державно­го управління, судової роботи, нагляду за законністю. Відповідно до цього, в КНР державні органи поділяються на чотири основні види – державна влада, управління, суд, прокуратура. Вони скла­дають єдину систему органів держави, що в Конституції визна­чається терміном «Державна структура». У главі III Основного закону, яка установлює принципи організації та форми діяльності органів держави, є також статті про органи самоврядування в ра­йонах національної автономії Китаю, які, однак, організацією та порядком діяльності не відрізняються від місцевих державних органів у звичайних адміністративних одиницях країни.


Прочитайте также: