Основи конституційного права КНР. Основу всієї системи державних органів у КНР складають представницькі органи державної влади – Всекитайські збори народних представників (ВЗНП) і місцеві

До органів державного управління належать: центральний уряд (Державна Рада), міністерства, державні комітети та інші цент­ральні відомства, а також місцеві народні уряди різних ступенів, делеговані ними органи, департаменти, відділи, канцелярії, комісії.

Специфікою КНР є органічне включення до його державної структури вищого органу – Центральної воєнної ради (ЦВР), яка за Конституцією (ст. 93) «керує всіма Збройними силами держа­ви». Голова ВР обирається Всекитайськими зборами народних представників. Водночас він є головою Воєнної ради ЦК КПК.

Правовий статус усіх державних органів регулюється Консти­туцією країни.

Система місцевих органів влади і управління будується відповід­но до територіального поділу. В КНР прийнято триступеневу систе­му адміністративно-територіального поділу: верхню ланку склада-

490

Розділ 29

ють провінції, автономні райони та міста центрального підпорядку­вання; середню – автономні округи, повіти, автономні повіти та міста; а нижчу – волості, національні волості, селища, міські райони.

Правовий статус місцевих органів влади регулюється стаття­ми 95–121 Конституції КНР за Законом про організації місцевих зборів народних представників і місцевих народних урядів від 10 грудня 1982 р.

Органи суду і прокуратури

Суд.У Китаї існують загальні та спеціальні суди. Загальні – це Верховний народний суд і місцеві народні суди трьох ступенів – вищий, середній і нижчий. Спеціальні суди – це військові суди, але можуть утворюватись й інші спеціальні суди, що було не рідкістю у часи «культурної революції». На практиці, однак, згідно з традиціями населення не часто звертається до суду, віддаючи перевагу недержавним, неформальним методам розв’язання спорів. Судові органи виконують головним чином каральну функ­цію, а також покликані брати участь у перевихованні осіб, що скої­ли злочини і проступки.

Верховний народний суд формується вищими органами дер­жавної влади: голову суду обирає ВЗНП, членів – Постійний ко­мітет ВЗНП Верховний народний суд здійснює судовий нагляд за діяльністю загальних і спеціальних судів. Справи першої інстанції він практично не розглядає. Як і інші суди, він не кори­стується незалежністю як особливої ланки державної влади: він несе відповідальність перед ВЗНП і його Постійним комітетом, що можуть у будь-який час змінити його склад.

Нижча ланка місцевих народних судів формується громадя­нами шляхом виборів, інші місцеві суди обираються місцевими органами державної влади. Судді місцевих судів, як і судді Вер­ховного народного суду, також не користуються незмінністю й незалежністю: вони несуть відповідальність перед місцевими представницькими органами та їхніми постійними комітетами.

Спеціальних адміністративних судів у Китаї немає, але в за­гальних судах є палати (колегії) з адміністративних справ. Вони приймають скарги про порушення адміністративних прав і закон­них інтересів громадян і юридичних осіб. У селах такі скарги роз­глядають комітети сільського населення (органи громадського самоврядування), рішення яких можна оскаржити в суді. 1993 р.


Прочитайте также: