Основи конституційного права КНР. значення в політичній системі КНР мають основні політичні, точ­ніше, організаційно-політичні інститути – соціалістична держа­ва

На сьогодні в КНР існують і функціонують такі демократичні партії: Революційний комітет гоміндану Китаю (заснований 1948 р.); Демократична ліга Китаю (створена 1941 р.); Китайська асоціа­ція демократичного національного будівництва (1945 р.); Се­лянсько-робітнича демократична партія Китаю (1930 р.); «Партія Чжі-гундан» («Прагнення до справедливості») (1947 р.); «Това­риство 3-го вересня» (1945 р.); Ліга демократичного самовряду­вання Тайваню (1947 р.).

У державному устрої Китаю демократичні партії мають вели­ке значення. Керівна роль КПК щодо цих партій є безспірною, що закріплено в їх статутах. Усі демократичні партії існують і функ­ціонують у рамках Конституції КНР. Якщо КПК у цілому визна-

484

Розділ 29

чає внутрішньо- та зовнішньополітичний курс країни, то демок­ратичні партії відіграють роль порадників і консультантів. На­явність у Китаї цих нечисленних порівняно з КПК партій – це позитивний чинник і в політичному, і в економічному відношенні.

Наступним політичним інститутом у політичній системі Ки­таю є закріплений Конституцією «широкий патріотичний Єди­ний фронт», керований Комуністичною партією. До його складу входять усі політичні партії та громадські організації країни.

До політичних інститутів, що складають кістяк політичної сис­теми Китаю, належать засоби масової інформації (ЗМІ). Слід на­гадати, що в Китаї вони являють собою об’єкт державної власності, не мають прав юридичної особи та фінансуються з коштів держав­ного бюджету. Держава (точніше КПК в особі її центральних і місце­вих партійних органів) здійснює контроль за радіомовленням і те­лебаченням та іншими засобами масової інформації. Тому засоби масової інформації Китаю не можна назвати вільними.

Розглядаючи політичну систему, слід пам’ятати, що в КНР чіт­ко провадяться у життя ідеї марксизму-ленінізму, Мао Цзе-дуна без будь-яких намагань до реформування (політичної системи). У той самий час у країні результативно провадяться глибокі еко­номічні реформи, що загалом визначає принцип будівництва соціалізму в країні «з китайською специфікою».

Виборча система

Конституційними принципами виборчої системи КНР є: за­гальне, рівне, активне та пасивне виборче право (ст. 34); обов’яз­кове представництво всіх національних меншин в органах дер­жавної влади різних ступенів (статті 59, 113); обрання всіх пред­ставницьких органів державної влади демократичним шляхом, їх відповідальність перед народом та підпорядкованість народу (ст. 3); підпорядкованість депутатів органам, що їх обрали, право відкли­кання та заміни депутатів органами, що їх обрали (статті 77, 102).

У Законі про вибори закріплено принцип рівного виборчого права. Його гарантією є надання кожному виборцю одного голо­су (ст.4). Проте необхідність забезпечення інтересів різних со­ціальних прошарків (місцевих жителів, військовослужбовців, ре­емігрантів) і національних меншин, запровадження виборчої сис­теми з нерівною вагою кожного голосу.


Прочитайте также: