Основи конституційного права КНР. включення до нього «патріотів», які не стоять на соціалістичних позиціях, але «є прихильниками об’єднання Батьківщини»

Конституція 1982 р. внесла значні зміни у державну структу­ру КНР. По-перше, відновлено інститут Голови КНР; по-друге, Постійному Комітету Всекитайських зборів народних представ­ників (ВЗНП) надано фактично такі самі права в галузі законо­давства, як і самим Зборам; по-третє, засновано Центральну військову Раду КНР, що за своїм складом була такою, як і у Військовій комісії ЦК КПК, по-четверте, відновлено волосну лан­ку органів влади та управління, яка відокремлена від народних комун, що зберігаються дотепер лише як одна з форм організації колективного господарства на селі; по-п’яте, зазначено строк, що обмежує перебування деяких вищих державних посадових осіб на своїх постах (Голови та заступника Голови КНР, Голови та

482

Розділ 29

заступників Голови Постійного комітету ВЗНП, Прем’єра, за­ступників Прем’єра та членів Державної Ради (уряду), Голови Верховного народного суду, Генерального прокурора Верховної народної прокуратури – двома скликаннями ВЗНП, тобто десять­ма роками (статті 66, 75, 87)); по-шосте, визначено принцип несу-місництва членства у постійних комітетах Зборів народних пред­ставників (включаючи й ПК ВЗНП) із займанням адміністратив­них, судових і прокурорських посад (статті 65, 103); по-сьоме, засновано у складі урядів різних ступенів системи ревізійних органів для посилення контролю за фінансовою діяльністю (ст. 91).

Конституція відновила основні автономні права національних районів, які раніше проголошувалися Конституцією 1954 р., у тому числі й права на видання положень про автономії та окремо діючих положень (місцевих законів, що враховують національну специфіку), на формування у разі необхідності в межах держав­ної системи військового будівництва з санкції Державної Ради загонів суспільної безпеки для охорони громадського порядку в районах національної автономії (ст. 120). Разом із тим, Консти­туцією вперше встановлено правило обіймання деяких посад в органах самоврядування районів національної автономії грома­дянами «тих національностей, які користуються районною авто­номією» (ст. 114). Їм резервуються пости голів урядів національ­ної автономії та голів або заступників голів Постійних комітетів Зборів народних представників цих одиниць. Проте в чинній Кон­ституції КНР, як і в усіх попередніх, немає визначення права не-ханьських народів на самовизначення та державність.

Чинна Конституція КНР названа Основним законом держави і має найвищу юридичну силу. Структура Конституції: Вступ (Пре­амбула), чотири глави (138 статей). Конституція КНР 1982 р. має реальний характер. Проголошений нею курс на реформування ки­тайської економіки проводиться динамічно та результативно.

Політична система

Політична (у тому числі й державна) влада в Китаї здійснюєть­ся через ряд політичних інститутів і відносин, які характеризують­ся як взаємозв’язком, так і диференційованістю, становить політич­ну систему Китаю. Інститути – це структурна характеристика по­літичної системи, а норми відносин – функціональна. Велике


Прочитайте также: