Основи конституційного права Канади. ки генерал-губернатора або заступника (як правило, Верховного судді)

408

Розділ 25

ває на посаді протягом 5 років, хоча цей термін може бути про­довжений ще на один рік або більше. На вимогу глави уряду Ге­нерал-губернатор може бути також відсторонений від посади. За винятком надзвичайного стану він наділяється всією повнотою влади з боку Кабінету, що отримав підтримку більшості членів обраної народом Палати громад. Генерал-губернатор має бути обов’язково канадцем. Перший канадець був призначений на цю посаду 1952 р., і відтоді ця посада була передана канадським гро­мадянам на майбутнє. З того часу, за традицією, англомовний ка­надець змінює франкомовного на цій посаді. У випадку смерті, нездатності, зміщення або відсутності Генерал-губернатора на посаді його обов’язки виконує Головний суддя Верховного суду Канади, який діє як Адміністратор офісу.

Генерал-губернатор представляє монарха на федеральному рівні, на провінційному – лейтенант-губернатори. Федеральні закони, а також закони більшості провінцій розпочинаються фор­мулою: «Її Величність, за порадою та згодою Сенату і Палати гро­мад, наказує...». Парламент (або провінційна законодавча уста­нова) збирається лише за королівським викликом; палати парла­менту (законодавчі установи) «не обладнані автоматичним стартером». Жоден із федеральних і провінційних законопроектів не стане законом без королівської санкції. Були випадки, коли мо­нарх особисто давав дозвіл на введення в дію федеральних законів, але, як правило, ці санкції дають Генерал-губернатор або його за­ступник, а санкції на введення у дію провінційних законів – лей­тенант-губернатор або адміністратор. Генерал-губернатор і лей-тенант-губернатори отримують консультації у своїх міністрів і мають право заохочувати їх до певних дій або застерігати від чо­гось. У своїй діяльності вони здебільшого покладаються на пора­ди міністрів, хоча в окремих випадках вчиняють самостійно чи навіть усупереч думці Кабінету міністрів.

Конституція також заснувала Королівську Таємну Раду Ка­нади, щоб надавати поради Генерал-губернаторові. Це формаль­ний заклад, який складається, в основному, із сучасних та ко­лишніх державних міністрів.

Виконавчу владув Канаді, яка належить Королеві в особі Ге­нерал-губернатора, здійснює уряд – Кабінет міністрів. Ще Кон­ституційним актом 1867 р. проголошується продовження діяль­ності виконавчого уряду Канади, який наділяється Іменем Коро-


Прочитайте также: