Основи конституційного права Великобританії. покладена доктрина загального права про вірнопідданство

Сьогодні провідну роль у політичній системі Великобританії грають Лейбористська та Консервативна партії. Таке домінуван­ня двох партій у політичному житті Великобританії протягом три­валого часу пов’язане, з одного боку, політичними традиціями та консерватизмом британців, а з іншого боку, бажанням зберегти стабільність у суспільстві та державі. Ліберально-демократична партія, Соціал-демократична партія, партія Вільний Уельс,

346

Розділ 22

Шотландська національна партія та інші політичні партії Британії знаходяться на другорядних позиціях. Результати останніх пар­ламентських виборів 2001 р. яскраво відображають сучасний роз­клад політичних сил у суспільстві: лейбористи отримали 412 місць у Палаті громад, 166 місць – консерватори, 52 місця – представ­ники Ліберально-демократичній партії.

Проаналізуємо статус двох основних політичних партій Вели­кобританії – Лейбористської та Консервативної. На сучасному етапі Лейбористська партія є першою за значенням у країні. У 1997 та 2001 рр. лейбористи сформували парламентську більшість, під керівництвом лейбориста Ентоні Блера був утворений уряд. Лейбористська партія створена у 1900 р. за ініціативою проф­спілок та низки соціалістичних організацій з метою підтримки об­рання представників робочих до парламенту. Лейбористська партія нараховує близько 7 млн членів. Соціальну основу партії складають працівники з середнім рівнем доходів різних секторів економіки.

Порівняно з Консервативною структура Лейбористської партії більш децентралізована. І навпаки роль партійної конференції у лейбористів вище, ніж у торі. У Лейбористській партії існує інди­відуальне та колективне членство, партія має свій статут. Водно­час постійної партійної програми партія не має. Програмні поло­ження формулюються у період передвиборних кампаній та базу­ються на цілях діяльності лейбористів. Британські лейбористи виступають за збереження державного регулювання економіки, розширення програми соціальних послуг, залучення профспілок до управління підприємствами, конституційних реформ, які спря­мовані на децентралізацію влади, тощо.

Консервативна партія офіційно сформувалася у 1867 р. та пред­ставляла інтереси поміщиків і вищого духовенства. Консерватив­на партія нараховує у своєму складі близько 2 млн постійних при­бічників. Соціальну основу партії складають крупні фінансові, земельні та промислові власники, частина державних службовців, інтелігенція. Ця партія організаційно не оформлена: членські квітки не виписуються та членські внески не сплачуються. Партія не має постійної програми та статуту. Як правило, партійна про­грама знаходить вираження у передвиборних маніфестах, які скла­даються з програмних положень консерваторів на наступних вибо-


Прочитайте также: