Основи конституційного права Великобританії. обов’язків, а й забезпечення відкритості й підзвітності перед гро­мадськістю

Депутати Палати громад наділені індемнітетом, але у разі пору­шення депутатом етико-моральних норм його можуть позбавити мандата. Депутати мають імунітет від притягнення до цивільно-пра­вової відповідальності, який, однак, не поширюється на кримінальні справи проти них. За умови чіткої фінансової звітності член Палати громад може за сумісництвом займатися підприємницькою діяльні­стю. Член нижньої палати парламенту отримує державну платню у розмірі близько 50 000 фунтів стерлінгів (станом на 2001 р.).

Двопартійна система впливає на створення парламентських фракцій у Палаті громад. Парламентська фракція, яка має

352

Розділ 22

більшість, формує уряд. До складу Палати громад входить Опо­зиція Її Королівської Величності, яка має офіційний статус і ут­ворюється на основі партії, що здобула на виборах друге місце. Офіційна опозиція створює «тіньовий кабінет», який у разі при­ходу опозиції до влади може запропонувати альтернативну про­граму дій. У залі засідань місця опозиції знаходяться напроти місць урядової більшості. У палаті за партійною дисципліною наглядають так звані «батоги», які забезпечують явку всіх пред­ставників парламентських партій, спостерігають за одностайніс­тю голосування членів своєї фракції, ведуть переговори про до­сягнення компромісу з «батогами» інших фракцій.

Важливим структурним елементом Палати громад є парла­ментські комітети, які утворюються для попереднього обговорен­ня законопроектів. Система комітетів досить розгалужена: Комі­тет всієї палати, постійні, спеціальні, спільні комітети. Комітет всієї палати представляє собою Палату громад у повному обсязі та скликається для обговорення конституційних і фінансових питань. Постійні комітети позначаються першими буквами ла­тинського алфавіту - А, В, С тощо. Як правило, у палаті 7–8 та­ких комітетів, до складу яких входять 15–50 парламентарів. Фор­ма постійних комітетів аналогічна схемі парламентських слухань. У таких комітетах ретельно обговорюються законопроекти. Так, існують: Комітет з розгляду публічних біллів, Комітет з делего­ваного законодавства, Комітет у європейських справах тощо.

Спеціальні комітети найчисленніші. Вони можуть функціону­вати на постійній основі, а можуть створюються тільки на час сесії. Наприклад, Комітет з відбору займається питаннями організації розгляду законопроектів і розподілом членів парламенту за ком­ітетами, Комітет з аудиту виконує функції рахункової палати, Комітет з відшкодування вирішує проблеми відшкодування збитків, завданих діяльністю уряду тощо. Спільні комітети фор­муються на паритетних началах обома палатами парламенту з ме­тою узгодження непорозумінь або компетенційних спорів з при­воду законотворчої діяльності.

Для того щоб організувати роботу Палати громад, з числа де­путатів палати обирають голову Палати громад – спікера. Як пра­вило, спікером стає найбільш авторитетний та старіший за кар’є­рою депутат. Незалежність спікера забезпечується політичною нейтральністю, високою заробітною платнею та пенсією. Основ-


Прочитайте также: