Основи конституційного права Великобританії. не призначення спікера Палати громад – забезпечення зв’язку між Палатою громад і Монархом

Члени Палати лордів володіють правом подання приватних біллів, які найчастіше розглядають вони самі. Також ініціатора­ми внесення приватних біллів можуть бути місцеві органи влади або групи осіб. Тому ці біллі поширюються на конкретну місцеву територію або регулюють правовий статус окремих осіб. Сьогодні у зв’язку з поширенням делегованого законодавства роль приват­них біллів значно зменшилася. Гібридні (hybrid bіlls) або змішані біллі встановлюють приписи окремим особам, але певною мірою стосуються національних інтересів. У сучасній парламентській практиці гібридні біллі зустрічаються доволі рідко.

Наявність у парламенті проурядової більшості та обов’язкова належність до неї всіх міністрів призводять до домінування у ньо­му урядових біллів. Від загальної кількості нормативних актів,

354

Розділ 22

що розглядаються Британським парламентом, 95% складають уря­дові біллі. Цікавим є і розподіл часу у парламенті для законодав­чої ініціативи різних суб’єктів – з 5 днів на тиждень, у які прохо­дять засідання, 4 належать урядовим біллям і лише один день при­свячений прийняттю біллів окремих парламентарів.

Контроль за діяльністю уряду є ще одним з найважливіших напрямів діяльності Палати громад та здійснюється відповідно до конституційного принципу відповідального правління. У Бри­танії парламентський контроль заснований на доктрині мініс­терської відповідальності. Сутність зазначеної доктрини полягає у тому, що міністр бере на себе відповідальність за діяльність сво­го міністерства та повинний піти у відставку, якщо є недоліки у роботі підпорядкованого йому міністерства. Парламентський кон­троль має публічний характер, поєднується з громадським конт­ролем і інститутом політичної відповідальності правлячої партії на чергових виборах. Це досягається, зокрема, постійною транс­ляцією засідань Палати громад. У Палаті громад застосовуються наступні форми контролю: усні запити; письмові запити (інтер­пеляція); резолюція догани; вотум недовіри; функціонування спеціальних парламентських комітетів з нагляду за діяльністю кожного окремого міністерства та всього уряду в цілому; парла­ментський уповноважений зі справ адміністрації. Наприклад, відповідно до регламенту Палати громад щоденне засідання (крім п’ятниці) починається з «години запитів». Щорічно до уряду над­ходить близько 40 тис. усних запитів. Усі форми контролю, по-перше, дозволяють уряду найбільш глибоко аналізувати існуючі проблеми, а по-друге, вдосконалювати діяльність органів влади.

Найстарішою прерогативою парламенту є фінансова компетен­ція – прийняття бюджету та інших фінансових біллів. За консти­туційною угодою фінансові біллі вносяться урядом тільки до Па­лати громад. Як правило, прийняттю бюджету передовує обгово­рення у профільному комітеті. Тому 1000-сторінковий бюджет обговорюється у Палаті громад 26 днів. Використовуючи різно­манітні форми парламентського контролю, Палата громад спос­терігає за витрачанням державних фінансів.

Уряд.Згідно зі статутним правом вищим органом виконавчої влади у Великобританії є Монарх. Водночас на практиці за кон­ституційною угодою країною керує «Уряд Її Величності», в яко-


Прочитайте также: