Основи правового статусу особи. Як ми вже зазначали, Конституційним актом 1982 р

400

Розділ 25

мовами. Будь-який громадянин має право спілкуватися з урядом та парламентом Канади, а також з урядом і Законодавчими збо­рами Нью-Брансвіка обома мовами, залежно від доцільності ви­користання тієї чи іншої мови. Хартія підтверджує існуючі кон­ституційні гарантії щодо використання англійської та французь­кої мов у Законодавчих зборах та судах Квебека і Манітоби.

Особливий інтерес становлять права меншин на освіту рідни­ми мовами, які є двобічними. По-перше, у будь-якій провінції гро­мадяни Канади, які мають дитину, що здобула чи здобуває почат­кову або середню освіту англійською або французькою мовою, ма­ють право на те, щоб усі їхні діти здобували освіту тією ж мовою у навчальних закладах для мовних меншин, фінансованих з гро­мадських фондів, де кількість дітей це дозволяє. Громадяни, які здобули початкову освіту в Канаді англійською чи французькою мовою, але мешкають у провінції, де ця мова є мовою англійської чи французької лінгвістичної меншини, мають право на те, щоб їхні діти здобували початкову та середню освіту відповідною мо­вою, якщо вистачає дітей для створення класів. По-друге, у кожній провінції, крім Квебека, громадяни, рідною мовою яких є мова англійської чи французької лінгвістичної меншини, мають право на те, щоб їхні діти здобули початкову і середню освіту відповід­ною мовою (якщо їх кількість це дозволяє). Це право буде поши­рене на Квебек тільки за умови згоди Законодавчих зборів або уряду Квебека. У Хартії передбачено, що гарантії, які вона надає щодо деяких прав і свобод, «не повинні тлумачитися як відмова від будь-яких інших прав і свобод, якими користуються громадя­ни Канади», вона буде тлумачитись «у такий спосіб, що відпові­дає збереженню та збагаченню багатогранної культурної спадщи­ни Канади». Тут також стверджується, що будь-яка стаття Хартії «не відміняє і не принижує інші права та привілеї, гарантовані Конституцією Канади стосовно релігійних, відособлених чи не­традиційних навчальних закладів» (пункти 26, 27, 29). Конститу­ційне положення затверджує, що гарантії використання англійсь­кої та французької мов не заперечують або не принижують юри­дичні права, звичаї та привілеї щодо використання інших мов. Ці права є і залишаються непохитними.

Конституція також передбачає судові гарантії (пункти 7–14). Наприклад, кожен має право на захист від необґрунтованих об­шуків і накладення арешту на майно.


Прочитайте также: