Основи конституційного права Швейцарії. населення обирають кожний по одному або по два депутати

До компетенції Федерального збору належать ті питання, що Конституцією віднесені до Конфедерації і не довірені іншим феде­ральним органам влади. Це положення дає підставу характеризу­вати компетенцію Федерального збору як відносно визначену.

388

Розділ 24

До основних повноважень Федерального збору належать, на­самперед, прийняття законів – усі важливі розпорядження, що містять правові норми, повинні бути видані у формі «федераль­ного закону» (ст. 164). До цієї категорії, зокрема, входять основні положення, що стосуються: здійснення політичних прав; обмежен­ня конституційних прав, прав і обов’язків осіб; оподатковування; задач і цілей Конфедерації; зобов’язань кантонів при здійсненні федерального права; організації органів федеральної влади і про­цедури, застосованої в них. Федеральний закон може передбачи­ти делегування повноважень з видання правових норм іншим орга­нам, якщо тільки це не виключається Конституцією.

Відповідно до ст. 173 Конституції Федеральні збори, крім того, виконують інші задачі і здійснюють наступні повноваження: вжи­вають заходів із забезпечення зовнішньої безпеки, коли того вима­гають обставини; видають акти з питань надзвичайного стану в країні; управляють кадровою армією і можуть приводити її в бойо­ву готовність; вживають заходів із виконання федерального права; приймають рішення щодо законності завершених народних ініціа­тив; приймають рішення у спорах про компетенцію між вищими органами федеральної влади; вирішують питання про помилуван­ня і повідомляють про амністію. Особливе місце займають заходи для підтримки Федеральної Конституції, гарантії для кантональ­них конституцій (ст. 172). У сфері фінансів це щорічне прийняття бюджету і затвердження звіту про його виконання (ст. 167). Феде­ральні збори здійснюють вищий нагляд за Федеральною радою, Канцлером Конфедерації і федеральною адміністрацією, федераль­ними судами й іншими органами й особами, яким доручено вико­нання задач Конфедерації. Закон може дати Федеральним зборам здійснення інших задач й інших повноважень (ст. 173, п. 3).

Про здійснення своїх повноважень Федеральна рада видає акти у формі закону, ордонанса і постанови.

Федеральна рада і федеральна адміністрація.Конституція (ст. 174) визначає Федеральну раду як вищий розпорядницький і виконав­чий орган влади Конфедерації. Він обирається Федеральними збо­рами після кожного нового переобрання складу Національної ради з числа депутатів Федерального збору в складі семи членів. Від одного кантону може бути обраний тільки один член Федеральної Ради. Федеральні збори обирають із числа семи членів Федераль­ної ради терміном на один рік Голову Конфедерації і віце-голову


Прочитайте также: