ТЕХНIКО - ЕКОНОМIЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ФУНКЦIОНАЛЬНОЇ СХЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ

РОЗРАХУНОК АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ (САР)

За домовленістю з керівником проекту проводиться розрахунок найбільш відповідальної системи регулювання проектованої системи керування. При наявності каскадних i комбінованих САР, систем зв'язаного регулювання або за збурен­ням, доцільно проводити розрахунок однієї з таких систем.

 Текст розділу повинен мiстити:

-вхідні дані про об'єкт регулювання, необхідні для розрахунків, вказівки джерел їх отримання;

-вимоги до САР; короткий виклад методик розрахунків;

-ре­зультати розрахунків (розрахункові формули, блок-схеми програм ЕОМ, таблиці, графіки i малюнки, необхідні для ілюстрації та контролю виконаного розрахунку);

- висновки (оцінка виконаного розрахунку i доцільність використання отриманого ре­зультату).

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

При моделюванні обраної САР рекомендується застосовувати структурне моделювання. Метою моделювання нової САР є її синтез. При цьому синтез САР здiйснюється за мiнiмумом значення другого iнтегрального критерiю якостi або мiнiмумом середньоквадратичного вiдхилення регульованої величини вiд її заданого значення при регламентованих спектральних характеристиках збурюючих сигналiв.

З метою спрощення розв’язку поставленої задачi рекомендується застосовувати метод Гауса-Зейделя або симплексний метод пошуку оптимуму. При моделюваннi перевiряють чи перехiдний процес замкнутої САР (як її реакцiї на максимально допустиме збурення) вiдповiдає заданому критерiю якостi (стiйкостi). При цьому на моделi САР встановлюються розрахованi вище настроювальнi параметри регулятора (регуляторiв).

 У пояснювальнiй записцi описується структурна схема САР, наводяться функцiї передачi кожного елементу АСР, розрахунок елементiв ції схеми i результати моделювання.

СПЕЦИФIКАЦIЯ ЗАСОБIВ АВТОМАТИЗАЦІЇ

Обранi технічні засоби автоматизацiї (ТЗА) заносяться у таблицю нижче наведеної форми:

№№п / п № позицiї Технологiчний параметр, Його номiнальн Езначення Мiсце Встановлення ТЗА Назва та коротка технiчна характеристика ТЗА Тип К-ть Примiтка
1 2 3 4 5 6 7 8

ОХОРОНА ПРАЦI I НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Змiст роздiлу визначає кафедра охорони працi i технiки безпеки.

ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКА

Обгрунтовується можливiсть роботи системи автоматизації при тимчасовiй вiдсутностi обслуговуючого персоналу. Вказується спосiб повної зупинки процесу без виникнення аварiйних ситуацiй у випадку перебою в постачаннi електроенергiї, охолоджуючої води тощо. Висвітлюється питання захисту персоналу.


Прочитайте также: