Ггггггг

Гармоникалық емес периодты функция ординат өсіне қатысты симметриялы, яғни . Фурье қатарында қандай гармоникалар болады?

E) тұрақты құрам және синустық гармоникалар.

Гармоникалық емес периодты функция координат бастамасына қатысты симметриялы, яғни . Осы функцияны Фурье қатарына жіктегенде қандай құрамдар болады:

D) тұрақты құрам және синусоидалы гармоникалар.

Гармоникалық емес токтың пішін коэффициенті қандай формула бойынша анықталады ?

D)

Гармоникалық емес токтың (А) әсерлік мәні неге тең.

B) 100 А.

Гармоникалық емес кернеудің В, гармоника коэффициентін аныктау керек.

D) 10,6

Гармоникалық емес кернеудідің мәні: (В). Әсерлік мәнін анықтаңыз.

C)

Гармоникалық емес кернеудің В бұрмалау коэффициенті неге тең?

C) 0,745

Гармоникалық емес кернеудің В гармоника коэффициенті неге тең болады?

B) 2,0

Гармоникалық емес токтың бұрмалау коэффициенті қандай формула бойынша анықталады?

A)

Г-тәрізді орынбасу схемасының параметрлері арқылы төртполюстіктің коэффициенттері қалай анықталады?

E) A = 1; B = 0 ; C = ; D = 1.

ЕЕЕЕЕЕ

Екі жарты периодты уақыт бойынша біріктірген кезде гармоникалық емес периодты функция абцисса өсіне қатысты симметриялы, яғни . Берілген функцияны Фурье қатарына жіктегенде қандай гармоникалар болады?


Прочитайте также: