ЗАТВЕРДЖУЮ. (підпис. Ініціали, прізвище)

Директоркомбінату

(підпис. Ініціали, прізвище)

« _»____________19_р.

ЗВІТ

про роботу Спеціалізованої науково - технічної ради за 1999 р.

Голова ради (підпис) Ініціали, прізвище

Секретар (підпис) Ініціали, прізвище

15.13.93

Вправи на закріплення вивченого

Вправа 57.Розташуйте правильно елементи заголовка документа

Звіт санітарного лікаря епідеміологічної станції м. Києва Михайленко О.В. про перевірку організації раціонального харчування в дитячому дошкільному закладі № 333 з 03.02.02. по 03.03.02.

Розділ V

 
 

Доручення

Доручення - це документ, яким організація чи окрема особа надає іншій особі право на певну діяльність або отримання матеріальних цінностей від її імені.

Залежно від су6’єкта дії доручення поділяються на:

- особисті (особа доручає особі);

- офіційні (установа доручає особі чи установі),

Особистедоручення юридично правомірне лише у тому випадку, коли підпис особи, що склала доручення, завірив керівник установи печаткою і своїм підписом.

Реквізити особистого доручення:

- Назва виду документа

- Текст

- Дата

- Підпис особи, яка склала доручення

- Завірення підпису

Офіційні доручення друкуються на спеціальних бланках.

Реквізити офіційного доручення:

1. Штамп.

2. Номер.

3. Дата.

4. Назва виду документа.

5. Текст.

6. Зразок підпису особи, якій видано доручення.

7. Підпис керівника установи.

8. Печатка.

Текст доручення містить такі відомості:

- прізвище, ім'я, по батькові, посада особи (в офіційному дорученні - назва установи), яка видає доручення;

прізвище, ім'я, по батькові, посада особи, якій видається доручення;

- назва установи, від якої особа повинна отримати матеріальні цінності або в якій особа здійснює свою діяльність;

напрям діяльності особи або перелік матеріальних цінностей, їх кількість і вартість;

- термін дії доручення;

- назва та відомості про документ (паспорт, посвідчення), що засвідчує особу, якій видається доручення.

Зразок

ДОРУЧЕННЯ

Я, Савенко Микола Федорович, доручаю Савенко Ніні Іванівні одержати в касира училища належну мені зарплату за травень 2008р.

Доручення дійсне до 2 жовтня 2009р

06.05.09 (підпис) М.Ф. Савенко

Підпис викладача Савенка М.Ф. засвідчую:

Директор ВПУ-34 м. Стрия ____________ І.М. Пилипів

Вправи на закріплення вивченого

Вправа 58.Напишіть доручення, де ви доручаєте своєму товаришу отримати вашу стипендію


Прочитайте также: