Чим визначається зміст процесу управління?

Що вивчає теорія управління?

Теорія управління вивчає і розкриває принципи управління – системні і локальні.

Що дає теорія управління мистецтва?

Теорія управління мистецтва – використовує підхід зразків і виробляє рекомендації для конкретних ситуацій.

Методи теорії управління.

Методи теорії управління включає: логічний метод і метод зразків.

12.  Підходи теорії управління: плановий, комплексний, оптимізаційний, системний, прагматичний.

Плановий підхід свідчить про те, що деякі з управлінських процедур повинні обов’язково підкорятись плануванню (наприклад фінансування, загальна стратегія виконання робіт, контроль та ін.)

Системний підхід означає, що управління розглядається як єдине ціле, що органічно зв’язує всі його елементи. Тому теорія управління йде від загального до конкретного і ціле має визначальне значення стосовно його елементів.

Комплексний підхід полягає в розгляді управління як єдиного цілого, що складається з економічних, організаційних, технічних, правових і психологічних аспектів.

Оптимізаційний підхід виражається в прагненні досягти кількісної визначеності в аналізі проблем управління і на основі цього побудувати математичну модель, що дозволяє знаходити оптимальні рішення.

Прагматичний чи прикладний підхід методу теорії управління означає безпосередню орієнтацію на запит практики з метою задоволення їх і можливого передбачення майбутніх потреб управління.

Розділи теорії управління: механізм, структура і процес управління.

У теорію управління входять такі 4 розділи: механізм управління, структура управління, процес управління й удосконалювання управління. Їхній зміст визначається єдиним об’єктом – управління.

Сутність поняття «зразок».

Зразком є критично проаналізований окремий випадок із практики. Зразок включає опис ситуації, аналіз проблеми і варіантів її рішення, характеристику обраного шляху й отримання результату. Щоб зразок став елементом теорії управлінського мистецтва він обов’язково повинен включати рішення, його аналіз і висновки.

Процес управління.

Процес управління – діяльність органів і кадрів по впливу на об’єкт за допомогою обраних методів для досягнення поставлених цілей. Процес характеризує систему, усі її елементи і динаміку. Він представляє реальне життя системи.

Чим визначається зміст процесу управління?

Зміст процесу визначається характером проблем, що вирішуються. Економічна діяльність будь-яких структурних виробничих підрозділів охоплює всі стадії відтворювального процесу: формування виробничих і трудових ресурсів, організацію виробництва, збуту, впровадження досягнень науки і техніки у виробництво та ін. Це визначає зміст процесу. Соціально-психологічний аспект процесу присвячений аналізу соціальної структури працівників, їхнім мотивам.


Прочитайте также: