Характеристика ризику як економічної категорії

2. Невизначеність, пов'язана з нечіткістю цілей або їх бага­токритеріальністю.

3. Невизначеність, пов'язана з діями реальних суб'єктів, які можуть впливати на результати рішень, що приймаються.

30. Основні риси, притаманні ризику.

Основні риси, які властиві ризику

o імовірнісна природа;

o економічна природа;

o альтернативність;

o невизначеність результатів;

o коливання рівня ризику;

o постійність

31. Передумови виникнення ризику та конфлікту.

Передумови виникнення ризику:

1. Невизначеність - фунда­ментальна характеристика недостатньої забезпеченості процесу прийняття економічних рішень знаннями стосовно певної проблемної ситуації.

Поява та існування невизначеності у господарській прак­тиці суб'єктів підприємництва пояснюється різноманітними причинами: 

1) недетермінованість процесів, яка, у свою чергу, виникає внаслідок неможливості точного передбачення і прогнозування процесів;

2) відсутність вичерпної інформації при організації та пла­нуванні діяльності економічного суб'єкта або некоректний її аналіз та інтерпретація;

3) вплив суб'єктивних чинників на результати аналізу (не­достатня кваліфікація виконавців, свідома дезінформація тощо).

4) Нестабільність ринкової економічної системи!!!! - явище при­родне

 

Конфліктність

Конфлікт - будь-яке явище, щодо якого можна говорити про незбіг інтересів його учасників, про їх дії, наслідки явища, до яких ці дії призвели, про сторони, так чи інакше зацікавлені у цих наслідках, і про сутність цієї зацікав­леності за нетотожності інтересів.

Окремим різновидом конфлікту є трудовий конфлікт, який можна визначити як суперечності, що виникають в процесі ор­ганізаційно-трудових відносин.

Передумови виникнення конфлікту:

- наявністьнезбіжних позицій суб'єктів взаємовідносин;

- антагоністичний характер суперечностей;

- усвідомлення наявності суперечностей суб'єктами взаємовідносин;

- наявність певного поштовху для концентрації супереч­ностей до критичного рівня.

Хоча в загальному випадку конфлікт є явищем негативним, проте він виконує низку функцій, корисних для вирішення проблемної ситуації. Функції конфлікту:

- інформаційна (внаслідок конфлікту суб'єкти взаємовід­носин отримують доступ до інформації, що об'єктивно їм необ­хідна);

- соціалізації (участь у конфлікті дає змогу людині отри­мати соціальний досвід та знання, недоступні за звичайних умов);

- нормалізації морального стану (конфлікт сприяє послабленню накопичених негативних настроїв);

- інноваційна (виникнення конфлікту спричинює зміни).

3. Альтернативність - це властивість економічного ризику, що висуває як необхідну умову потребу в оцінюванні, управ­лінні чи виборі з кількох найбільш вигідних стратегій (альтер­натив, варіантів). Без альтернативності немає ризику.

32. Класифікація підприємницьких ризиків.

1. За природою виникнення:

- об'єктивні, (природні)

- суб'єк­тивні (гравці на біржі)

- уявні ризики (фобії)

2. За етапом вирішення проблеми

- формування уявлень про проблему,

- прийняття рішень,

- реалізацію рішень,

- оцінку якості реалізації рішень.

3. За масштабом об' єкта:

- індивідуальні,

- фір­мові,

- державні

-  міждержавні ризики. (см. Обєкти ризикології)

4. За сферою виникнення:

- зовнішні

- внутрішні ризики.

5. За кількістю людей, що приймають рішення:

- індиві­дуальні,

- групові,

- масові ризики.

6. За типом:

- раціональні (обгрунтовані),

- не­раціональні (необгрунтовані)

- авантюрні (азартні) ризики.

7. Щодо можливого фінансового результату:

- чисті (передбачають можливість одержання збитку чи нульового результату)

- спекулятивні ризики. (можливість одер­жання як доходу, так і збитку)

3 огляду на таку інтерпретацію, підприємницькі ризики слід зараховувати до категорії спеку­лятивних.

8. За тривалістю дії

- короткочасні ( короткостроковий договір)

- постійні ризики. (технічний ризик)

9. За рівнем втрат

- мінімальні,

- середні,

- опти­мальні,

- максимальні, або припустимі,

- критичні

- катастро­фічні ризики.

10. Щодо ситуації

- стохастичні (на умовах ймовір­ності виникнення),

- невизначені (на умовах невизначеності)

- конкурентні (на умовах конфлікту чи конкуренції) ризики.

11. За можливістю страхування:

- ризики, що страхуються

- ризики, що не страхуються

12. За видом підприємницької діяльності:

- фінансові

- юридичні

- виробничі комерційні

- інвестиційні

- страхові

- інноваційні

13. За можливістю диверсифікації:

- систематичні (неспр динаміка фондового індексу в цілому)

- спецефічні (неспр зміна курсу акцій 1 емітента

33. Обґрунтування господарських рішень в умовах ризику. Критерії прийняття господарських рішень за умов ризику.


Прочитайте также: